Algemene voorwaarden

Deze website is in overeenstemming met de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (BS 12.04.2010)

1. De online shop thiron.be is eigendom van Thiron Accessoires bvba, Sint-Antoniusstraat 2, 2000 Antwerpen (België). Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle gedane leveringen en op alle geleverde diensten door Thiron Accessoires bvba, behalve geschreven uitzonderingen en zonder afbreuk te doen aan eventuele bijzondere voorwaarden overeengekomen bij afzonderlijke overeenkomst. Zij hebben voorrang op de koopvoorwaarden van de klant. Door de bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden.

2. Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.

3. Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30 % van de prijs van de bestelling.

4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Prijzen zijn inclusief Belgische BTW tenzij anders vermeld. De online shop thiron.be voorziet levering in onderstaande landen, met respectievelijke transportkosten per bestelling. De goederen worden geleverd op de eerste dorpel van het leveringsadres.
Eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

Alle prijzen die vermeld zijn op de website zijn geldig zolang de voorraad strekt en in het geval dat de betaling ten laatste geschiedt bij de levering. De online shop thiron.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitleveren van de goederen tengevolge van einde voorraad. Wel verbinden wij ons ertoe om de klant tijdig te informeren.

Bij promoties zijn de verschillende kortingen niet cumuleerbaar tenzij expliciet vermeld.

Consumenten kunnen bestellingen betalen met creditcard via het web. In geval van verkoop op afstand kan de consument binnen de 14 dagen na de levering afzien van de koop, dit zonder bijkomende kosten en zonder specifieke reden. In dat geval zullen alle voorafbetalingen worden terugbetaald binnen de 5 dagen en dit zonder interest. Indien de levering reeds gebeurd is, zal de klant op zijn kosten de goederen aangetekend terugsturen naar Thiron, Sint-Antoniusstraat 2, 2000 Antwerpen.
Handelaars dienen de factuur te voldoen 15 dagen na factuurdatum. In geval van latere betaling zullen alle hoeveelheidkortingen vervallen en zal de volle basisprijs verschuldigd zijn.
6. De koper dient de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Alle goederen kunnen –onbeschadigd- binnen de 14 dagen na levering worden teruggestuurd daar het een verkoop op afstand betreft in de zin van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (BS 12.04.2010).
Alle schoenen dienen gepast te worden op een zachte ondergrond. De goederen dienen in hun originele verpakking teruggestuurd te worden, in het geval van schoenen in de originele onbeschadigde schoendoos. Schoenen kunnen enkel worden teruggestuurd als de plasticfolie die op de zool van de schoenen is aangebracht niet beschadigd noch verwijderd is.
Klachten worden enkel aanvaard indien ze per aangetekend schrijven en binnen de 14 dagen na levering gebeuren. Een klacht stelt de betalingsverplichting niet uit.

7. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met eventuele kosten en interesten. In geval van niet-betaling heeft de verkoper het recht om de goederen terug te nemen zonder tussenkomst van een rechtbank.

8. Het risico gaat over op de koper op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten.

9.De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal de verkoper op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.

10. Bij niet (gehele) betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, zoals bepaald bij wet van 2 augustus 2002, verhoogd met de wettelijke intrestvoet verhoogd met 4% (en met een minimum van 10 %) per jaar. Tevens wordt de factuur verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van 100 EUR en dit naast alle kosten die moeten worden gedaan tot invordering van de factuur.

Elke achterstal in betaling geeft ons het recht om elke bestelling, ook waar de goederen nog niet van geleverd zijn, uit te stellen of te annuleren en geeft ons tevens het recht om de goederen die al geleverd zijn of in verzending zijn terug te nemen. Bij achterstallige betalingen worden alle facturen (vervallen of niet) onmiddellijk opeisbaar.

11. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen en bij bevoegdheid van de Vrederechter is het Vredegerecht van het vijfde kanton van Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.