Privacy policy & Disclaimer

Art. 1 ALGEMEEN
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle internetactiviteiten van Thiron Accessoires bvba en haar groep (o.a. dochterondernemingen, tussenpersonen, natuurlijke gelieerde personen, …), hierna gezamenlijk genoemd "THIRON".
Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en erdoor verbonden te zijn; wie de voorwaarden niet aanvaardt, wordt geacht geen toegang te willen zoeken tot deze site.
Deze disclaimer geldt voor alle mogelijke gebruikers (rechtstreeks, bezoekers van de web-shop, via links, alle mogelijke manieren, gelieerde facebookpagina’s, andere social webadressen e.a.) die de site van THIRON bezoeken.
De voorwaarden kunnen gewijzigd en/of herzien worden; bij elk nieuw bezoek van de site aanvaardt de gebruiker de op dat moment vigerende voorwaarden.
De gebruiker geeft toestemming om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.
De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.
THIRON raadt de gebruiker ten stelligste aan deze voorwaarden aandachtig te willen doornemen vooraleer men de website bezoekt.

Art. 2 AANSPRAKELIJKHEID

2.1 INHOUD
Het is de bedoeling van THIRON om op haar site accurate en actuele informatie te verschaffen; hieraan wordt door THIRON de allergrootste zorg besteed.
THIRON kan echter geenszins de juistheid en kwaliteit van de verstrekte informatie garanderen, laat staan hieromtrent aansprakelijkheid aanvaarden.
THIRON dankt de gebruiker die mogelijke onjuistheden signaleert (verantwoordelijke: art. 5.1) en verbindt zich ertoe de site aan te passen indien de onjuistheden van die aard zijn dat een aanpassing zich opdringt; THIRON heeft hier absolute zeggenschap over.
De inhoud van de website van THIRON is dan ook alleen bestemd enerzijds voor het verstrekken van vrijblijvende informatie over activiteiten van THIRON en anderzijds als web-shop.
THIRON geeft geen enkele garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie op haar website en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan
De gegevens op www.thiron.be kunnen zonder waarschuwing op elke moment worden gewijzigd.
Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de gegevens van algemene aard, niet aangepast aan omstandigheden specifiek voor een bepaald doel of individu.
THIRON sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (niet limitatief: financieel of commercieel verlies, verlies van een kans/opportuniteit, verlies van gegevens, gederfde winst/omzet, vertragingen, rendementsverlies, ...).
De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit of bruikbaarheid van de (inhoud van de) site.

2.2 TECHNIEK
Zoals gestipuleerd in 2.1 wordt de grootste zorg besteed aan deze site.
Evenwel kan THIRON op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebeurlijke storingen, onderbrekingen of fouten in de verstrekking van gegevens of voor de gevolgen hiervan (niet limitatief: werkonderbreking, beschadiging van uw programma's of apparatuur, virussen, hoaxen, wormen, bugs, onvoldoende capaciteit, etc.…).
Het technisch functioneren is voor rekening van de exploitant van de website zoals vermeld op de site (www.???be).
De eventuele storingen, onderbrekingen of fouten kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
THIRON is niet aansprakelijk voor eventuele virussen e.a. ongemakken (cfr. supra art. 2.1 onderaan) op haar site en/of server.

2.3 TE KOOP
Voor de online verkoop zijn de aparte online verkoopsvoorwaarden van de web-shop van toepassing.
THIRON kan op geen enkele manier aangesproken worden voor gebeurlijke foute informatie wat betreft de inhoud van de website of ingeval één of meerdere goederen niet meer beschikbaar zouden zijn op het moment dat de gebruiker de advertentie bekijkt.

THIRON doet al het mogelijke om de info op de site m.b.t. de verkoop up to date te houden.

Evenwel zullen noch THIRON of enige tussenpersoon verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud/beschikbaarheid van de fiche/het onroerend goed.

2.4 LINKS/TOEGEZONDEN MATERIAAL
De website van THIRON bevat gebeurlijk verwijzingen/doorklik-links/externe hyperlinks naar andere sites.
Vanzelfsprekend kan THIRON niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites, noch voor de gevolgen van het gebruik ervan.
Hetzelfde geldt voor hetgeen de gebruiker zou toezenden of ‘uploaden’ naar de site, naast het feit dat THIRON enerzijds op geen enkele manier kan instaan voor gegevens op welke manier ook, is zij anderzijds niet gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen en kan zij deze naar eigen goeddunken opslaan/verwerken/publiceren/etc…
Voor zover als nodig wordt verwezen naar art. 2.1-2.4 die integraal van toepassing zijn voor links.

2.5 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER
De gebruiker verbindt er zich toe om (niet limitatief):
• geen oneigenlijk gebruik te maken van de website en zeker geen foutief gebruik dat de website zou vervormen, beschadigen en/of waardoor de toegang tot deze site zou belemmeren;
• de site niet te gebruiken voor het versturen van virussen en/of voor het verzenden van lasterlijk, obsceen, bedreigend of ander materiaal;
• Bij gebruik van de site rechten van derden te respecteren;
• de informatie van deze website te goeder trouw te gebruiken.

Art 3. INTELLECTUELE RECHTEN/PRIVACY

3.1 INTELLECTUELE RECHTEN
Het hele concept (niet-limitatief: logo’s, tekeningen, lay-out, foto’s, afbeeldingen, plannen, ontwerpen, knoppen, iconen, grafieken, rubricering, indeling, vorm, plan, …) van de website van THIRON evenals de inhoud en de gehanteerde communicatiemiddelen/strategieën zijn onderworpen aan het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten en eigendom van THIRON of gelieerde derden. THIRON zal schadevergoeding vorderen van diegenen die deze rechten niet erkennen en zonder toestemming gegevens van de site zoals vernoemd zullen (niet limitatief) verspreiden/kopiëren/opslaan/verkopen/reproduceren/vertalen/…

3.2 PRIVACY

Indien THIRON gegevens zou verzamelen over de gebruiker zal zij zich schikken naar de bepalingen uit de Wet van 18/12/1992 betreffende de bescherming van eerbiediging an het privéleven en de gegevenswerking van persoonlijke aard.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is THIRON(cfr. art. 4.1 van deze voorwaarden)
De gebruiker zal steeds zijn gegevens kunnen raadplegen en aanpassen aan de realiteit.

De gegevens worden enkel gebruikt uitsluitend in het belang de gebruikers en dit
• voor administratief beheer en/of
• om inlichten te verstrekken aan de gebruikers over werking/aanbiedingen/promoties van THIRON.

Art. 4 VERANTWOORDELIJKE /MAATREGELEN/GESCHILLEN

4.1VERANTWOORDELIJKE
De website van THIRON wordt beheerd door:
Thiron Accessoires bvba, Sint-Antoniusstraat 2, 2000 Antwerpen
+32 (0)3 227 20 27
info@thiron.be

4.2 MAATREGELEN
Bij onrechtmatig gebruik van de site bvb. door overtreding van de voorwaarden maar ook in andere gebeurlijke onrechtmatige praktijken, behoudt THIRON zich het recht voor deze gebruikers de toegang tot de site te ontzeggen onverminderd haar recht om de geleden schade op de gebruikers te verhalen.

4.3 GESCHILLEN
Het Belgisch recht is van toepassing.
De gebruiker aanvaardt de bevoegdheid van de Antwerpse Rechtbanken (in geval de Vrederechter bevoegd is kiest THIRON voor het 5de Kanton) tenzij dwingende wetsbepalingen die bevoegdheid niet zouden aanvaarden onverminderd het recht van THIRON om voor een andere bevoegde Rechtbank te opteren.